Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:api

API

Naše API běží na adrese https://api.vpsfree.cz. Pomocí API lze vykonat vše co jde naklikat ve webovém rozhraní, a více. Ve skutečnosti webové rozhraní běžící na https://vpsadmin.vpsfree.cz pro každý úkon volá API.

Dokumentace API

Dokumentace API, tzn. seznam zdrojů, možných akcí, vstupních a výstupních parametrů je k vidění na https://api.vpsfree.cz/v6.0/.

Bez přihlášení se zobrazuje seznam všech zdrojů, tj. i těch, se kterými můžou pracovat pouze administrátoři. Vpravo nahoře se lze přihlásit stejnými údaji jako do vpsAdminu a poté se zobrazí pouze objekty, akce a parametry, se kterými může aktuálně přihlášený uživatel pracovat.

Práce s API

API je postaveno na námi vyvinutém frameworku HaveAPI, které vytváří samodokumentující se API, což znamená, že lze využít předpřipravené generické klienty:

Ukázka použití je vždy v README.md každého klienta. Obecně se klientovi předá URL k API, poté si sám stáhne dokumentaci a podle ní se nastaví.

API je RESTful, takže pro jednoduché úkony lze využít i libovolný REST klient. Popis vlastního protokolu pro přenos dat, který HaveAPI klienti abstrahují, je k nahlédnutí v dokumentaci.

Autentizace

API podporuje dva způsoby autentizace:

Konkrétní ukázky autentizace pro podporované programovací jazyky a CLI najdete v dokumentaci API.

HTTP Basic

S každým požadavkem na API se musí zaslat jméno a heslo v HTTP hlavičce „Authorization“. Je to dobrá volba pro jednorázové akce, pokud je ale potřeba API volat vícekrát nebo automatizovaně, ukládání hesla na disk či neustálé opisování není dobrý nápad. HTTP basic nelze použít, pokud máte aktivované dvoufaktorové ověřování.

Tokeny

Klient nejprve požádá o vytvoření tokenu, k tomu potřebuje jméno, heslo a připadně i TOTP. Jakmile klient dostane token, může jméno a heslo zapomenout a dále se autentizuje získaným tokenem.

Tokeny mohou být několika typů s různě dlouhou životností:

 • fixed - platnost tokenu je pevně dána
 • renewable_manual - platnost tokenu lze manuálně prodloužit
 • renewable_auto - platnost tokenu je prodloužena při každém požadavku
 • permament - token je platný napořád, resp. dokud není smazán

Typ tokenu a časový interval, o který se prodlužuje, si volí klient.

Scopes

U autentizačních tokenů si můžeme zvolit, jaké akce bude token mít k dispozici. To se může hodit u tokenů s dlouhou nebo permanentní platností. Každá akce má svůj scope, jehož název najdeme v dokumentaci. Dostupné scope se nastavuje, když žádáme o nový token, tj. zasílá se společně s přihlašovacími údaji.

Ukázky možných scopes:

 • all povolí přístup ke všem akcím, toto je výchozí hodnota
 • prázdný scope, přístup je povolen jen k akci user#current, což zobrazí info o aktuálním uživateli; toto se využívá pro přihlášení do Discourse a KB
 • vps#show povolí zobrazení info o jakékoli VPS
 • vps#show:vps_id=123 info o VPS s ID 123
 • vps#* umožní volat všechny akce nad všemi VPS
 • vps#*:vps_id=123 všechny akce nad VPS s ID 123
 • {vps,dataset}#{index,show} umožní vylistovat VPS a datasety a zobrazit údaje o jednom konkrétním

Scope může obsahovat globy pro název resource a akce. Akce je od resource oddělena křížkem (#). Volitelné ID objektů se píšou za dvojtečkou (:) a nemohou obsahovat globy, musí být přesně. Každý token může mít více nastavených scopes, oddělují se mezerou. Pro udělení přístupu musí aspoň jedno nastavené scope platit pro volanou akci v API.

Instalace klienta

Klient pro Ruby obsahuje CLI (rozhraní pro příkazovou řádku) a knihovnu pro použití v Ruby skriptech. Pro správnou funkci vyžaduje Ruby >= 2.7, nainstalované hlavičkové soubory Ruby a ncurses (většinou balíčky s příponou -dev či -devel). Poté klienta nainstalujeme pomocí Ruby gems:

gem install vpsfree-client

Konkrétní postupy instalace podle platformy:

Po instalaci by v $PATH měl být k dispozici vpsfreectl. Pokud tomu tak není, lze to jednoduše napravit:

$ gem env | grep "EXECUTABLE DIRECTORY"

Tento příkaz vypíše, kde jsou uloženy spustitelné soubory instalované přes gem. Stačí tedy onen adresář přidat do $PATH, např.:

$ PATH="$PATH:/home/user/.gem/ruby/2.7.0/bin"

Použití CLI

$ vpsfreectl --help
Usage: vpsfreectl [options] <resource> <action> [objects ids] [-- [parameters]]
  -u, --api URL          API URL
  -a, --auth METHOD        Authentication method
    --list-versions       List all available API versions
    --list-auth-methods [VERSION]
                   List available authentication methods
    --list-resources [VERSION]  List all resource in API version
    --list-actions [VERSION]   List all resources and actions in API version
    --version VERSION      Use specified API version
  -c, --columns          Print output in columns
  -H, --no-header         Hide header row
  -L, --list-parameters      List output parameters
  -o, --output PARAMETERS     Parameters to display, separated by a comma
  -r, --rows            Print output in rows
  -s, --sort PARAMETER       Sort output by parameter
    --save            Save credentials to config file for later use
    --raw            Print raw response as is
    --timestamp         Display Datetime parameters as timestamp
    --utc            Display Datetime parameters in UTC
    --localtime         Display Datetime parameters in local timezone
    --date-format FORMAT     Display Datetime in custom format
    --[no-]block         Toggle action blocking mode
    --timeout SEC        Fail when the action does not finish within the timeout
  -v, --[no-]verbose        Run verbosely
    --client-version       Show client version
    --protocol-version      Show protocol version
    --check-compatibility    Check compatibility with API server
  -h, --help            Show this message

Commands:
action_state wait <STATE ID>     Block until the action is finished 
vps remote_console VPS_ID      Open VPS remote console            
vps migrate_many VPS_ID...      Migrate multiple VPSes using a migration plan                                                     
snapshot download [SNAPSHOT_ID]   Download a snapshot as an archive or a stream
snapshot send SNAPSHOT_ID      Download a snapshot stream and write it on stdout
backup dataset [DATASET_ID] FILESYSTEM Backup dataset locally
backup vps [VPS_ID] FILESYSTEM    Backup VPS locally
ip_traffic top            Live IP traffic monitor

Available resources:
cluster
cluster_resource
cluster_resource_package
cluster_resource_package.item
dataset
dataset.snapshot
dataset.plan
dataset.property_history
dataset_plan
dns_resolver
environment
environment.config_chain
environment.dataset_plan
host_ip_address
integrity_check
integrity_fact
integrity_object
ip_address
ip_traffic
ip_traffic_monitor
language
location
mail_log
mail_recipient
mail_template
mail_template.recipient
mail_template.translation
migration_plan
migration_plan.vps_migration
network
network_interface
node
node.status
object_history
os_template
pool
session_token
snapshot_download
system_config
transaction
transaction_chain
user
user.environment_config
user.cluster_resource
user.public_key
user.mail_role_recipient
user.mail_template_recipient
user.state_log
user_cluster_resource_package
user_cluster_resource_package.item
user_namespace
user_namespace_map
user_namespace_map.entry
user_session
vps
vps.state_log
vps.config
vps.feature
vps.mount
vps.outage_window
vps.console_token
vps.status
vps_config
monitored_event
monitored_event.log
outage
outage.entity
outage.handler
outage_update
user_outage
vps_outage
vps_outage_mount
help_box
news_log
incoming_payment
payment_stats
user_account
user_payment
user_request
user_request.registration
user_request.change
action_state

Výběrem autentizační metody nebo objektu či akce se v nápovědě přibydou další možné přepínače:

$ vpsfreectl --auth basic --help
$ vpsfreectl vps --help
$ vpsfreectl vps list --help

Autentizace

HTTP basic

Jméno a heslo buď předáme parametry --username a --password, nebo parametry vynecháme a program k zadání údajů uživatele vybídne.

$ vpsfreectl --auth basic user current

Tokeny

Autentizace přes tokeny zavádí několik nových přepínačů:

$ vpsfreectl --auth token --help
  ...
  -a, --auth METHOD        Authentication method
  -s, --save            Save credentials to config file for later
    --user USER         User name
    --password PASSWORD     Password
    --scope [SCOPE]       Scope
    --token TOKEN        Token
    --token-lifetime LIFETIME  Token lifetime, defaults to renewable_auto
    --token-interval SECONDS   How long will token be valid in seconds
    --new-token         Request new token
    --token-via VIA       Send token as a query parameter or in HTTP header (query_param, header)
  ...

Jméno a heslo opět nemusíme předávat jako parametry, program se na ně zeptá.

Jednorázový token:

$ vpsfreectl --auth token user current

Po ukončení je token zapomenut a příště je nutné vyžádat další. Token pro takové použití postráda smysl.

Uložení tokenu:

$ vpsfreectl --auth token --save user current

Token se uložil do souboru ~/.haveapi-client.yml a při dalším spuštění je automaticky načten:

$ vpsfreectl user current

Takový token ale do 20 minut expiruje a je nutné vyžádat si nový. Je možné si rovnou udělat token s delší platností:

$ vpsfreectl --auth token --save --token-interval $((24*60*60)) user current # 1 den

Nebo rovnou token s platností neomezenou:

$ vpsfreectl --auth token --save --token-lifetime permanent user current
Na token s neomezenou platností je třeba dávat pozor, protože kdokoli s přístupem k ~/.haveapi-client.yml může token získat a použít.

Při vytváření tokenu můžeme specifikovat scope:

$ vpsfreectl --auth token --scope 'vps#*:vps_id=123' --save vps show 123

Příkaz výše vytvoří autentizační token, který bude omezen na volání akcí nad resource vps s ID 123.

Akce a parametry

Objekty a akce mají názvy stejné jako v dokumentaci, jen malými písmeny a místo mezer se píší podtržítka. Každá akce má svoje vstupní a výstupní parametry. Zobrazí se přepínačem --help, pokud je zadán název objektu i akce:

$ vpsfreectl vps list --help
...
Action description:
List VPS

Input parameters:
    --offset OFFSET       The offset of the first object
    --limit LIMIT        The number of objects to retrieve
    --node NODE         Filter by node
    --location LOCATION     Filter by location
    --environment ENVIRONMENT  Filter by environment
    --os-template OS_TEMPLATE  OS template
    --object-state OBJECT_STATE Object state
  -h, --help            Show this message

Output parameters:
  id                
  user               VPS owner
  hostname             VPS hostname
  os_template           
  dns_resolver           DNS resolver the VPS will use
  node               Node VPS will run on
  dataset             Dataset the VPS resides in
  created_at            
  memory              Minimally 1024, maximally 12288, step size is 128
  swap               Minimally 0, maximally 12288, step size is 128
  cpu               Minimally 1, maximally 8, step size is 1
  maintenance_lock         
  maintenance_lock_reason     
  object_state           
  expiration_date         A date after which the state will progress
  running             
  process_count          
  used_memory           in MB
  used_disk            in MB
...

Můžeme tedy VPS filtrovat dle serveru, lokace, prostředí, distribuce, stavu a omezit počet zobrazených položek či stránkovat.

Parametry akcí jsou od parametrů klienta odděleny dvěmi pomlčkami --. Následující příkaz vypíše první tři VPS:

$ vpsfreectl vps list -- --limit 3

Pokud bychom chtěli filtrovat např. dle lokace, nejdříve si je vypíšeme:

$ vpsfreectl location list
 ID Label   
 3 Praha   
 4 Brno    
 5 Playground

Nyní zobrazíme VPS nacházející se v lokaci Praha:

$ vpsfreectl vps list -- --location 3

Formátování výstupu

Výstup lze formátovat buď to sloupců, nebo řádků. Ve výchozím stavu se pro zobrazení vícero objektů použijí sloupce a pro jeden objekt řádky. Formát se vybírá přepínači -c, --columns pro sloupce a -r, --rows pro řádky.

Ukázka výpisu do sloupců (v tomto případě je přepínač --columns nadbytečný – jelikož výstup obsahuje více objektů, zvolí se automaticky):

$ vpsfreectl vps list --columns
 ID Label   
 3 Praha   
 4 Brno    
 5 Playground

Ukázka výpisu do řádků:

$ vpsfreectl location list --rows
  ID: 3
 Label: Praha
 
  ID: 4
 Label: Brno
 
  ID: 5
 Label: Playground

Při použití ve skriptech by při formátování do sloupců mohla vadit hlavička s názvy parametrů. Její výpis můžeme potlačit přepínačem -H, --no-header.

Výběr parametrů k zobrazení

Přepínačem -o, --output se nastavuje, které výstupní parametry akce a v jakém pořadí budou vypsány. Názvy parametrů se oddělují čárkou.

$ vpsfreectl vps list -o id,hostname,node,os_template
   VPS id: 4710
  Hostname: vps
    Node: node7.prg (#108)
 OS template: CentOS 7 (#43)

Řazení

Přepínačem -s, --sort lze výstup vzestupně seřadit podle určitého parametru (na straně klienta).

$ vpsfreectl os_template list --sort label
 ID Label         Info  Supported 
 42 Arch Linux [TEST]   -   0     
 24 CentOS 6        -   1     
 43 CentOS 7        -   1     
 20 Debian 6        -   1     
 31 Debian 7        -   1     
 38 Debian 7 [TEST]    -   0     
 46 Debian 8        -   1     
 33 Fedora 20       -   1     
 40 Fedora 22       -   1     
 14 Gentoo 13.0      -   1     
 37 Gentoo [TEST]     -   0     
 32 OpenSUSE 12.3     -   1     
 26 Scientific Linux 6.6  -   1     
 45 Scientific Linux 7   -   0     
 30 Ubuntu 12.04      -   1     
 35 Ubuntu 14.04      -   1     
 39 Ubuntu 14.04 [TEST]  -   0     
 47 openSUSE 13.2 [TEST]  -   0

Formát času a data

Klient obsahuje několik přepínačů, kterými se volí formát data a času, vrací-li akce parametr typu Datetime.

 • --utc
 • --localtime
 • --timestamp
 • --date-format FORMAT - formát dle Time#strftime

Blokující mód

Volání akcí jako vytvoření VPS, reinstalace, start/stop/restart, apod., mohou trvat delší dobu. vpsfreectl může buď po dobu vykonávání akce blokovat, nebo se hned ukončit a nečekat. Informace o dokončení akce je však důležitá, neboť nad jedním objektem (tedy třeba VPS) lze vykonávat v jednom čase jen jednu akci, ostatní skončí s chybou „Resource is locked“.

Ve výchozím stavu vpsfreectl blokuje:

$ vpsfreectl vps start 3438

Waiting for the action to complete (hit Ctrl+C to skip)...
Executing: [==========================================================================] 1/1 transactions

Pokud nechceme čekat, můžeme použít přepínač –no-block:

$ vpsfreectl vps start 3438 --no-block

Run
 vpsfreectl action_state show 653411
or
 vpsfreectl action_state wait 653411
to check the action's progress.

Pokud bychom chtěli zkontrolovat stav akce, můžeme využít příkazy, které nám vpsfreectl napověděl. Příkaz action_state show vypíše aktuální stav a ukončí se, action_state wait naopak blokuje, dokud není akce dokončena.

$ vpsfreectl action_state show 653411
        Id: 653411
      Label: Start
     Finished: true
      Status: true
 Current progress: 1
      Total: 1
       Unit: transactions
    Can cancel: -
    Created at: 2016-11-26 16:14:05 +0100
    Updated at: 2016-11-26 16:14:05 +0100

Aktualizace

Pro využití nových vlastností je potřeba klienta občas aktualizovat, což se provede příkazem

$ gem update vpsfree-client

Následně můžeme odstranit starou verzi:

$ gem cleanup vpsfree-client

Tento příkaz odstraní pouze staré verze gemu vpsfree-client, ale jeho závislosti zůstanou. Pro odstranění všech starých gemů použijte příkaz

$ gem cleanup -n # vypíše, které gemy by smazal
$ gem cleanup # smaže gemy

Souborový systém

haveapi-fs je souborový systém založený na FUSE, tzn. umožňuje připojit API jako souborový systém z userspace. Objekty, akce a jejich parametry můžeme procházet jako adresáře a soubory v libovolném programu. Instaluje se stejným způsobem jako CLI, má jen jiný název:

$ gem install haveapi-fs

Použití

Použití haveapi-fs je podrobně popsáno v README.md, zde jen ve zkratce.

$ haveapi-fs https://api.vpsfree.cz /mnt/api.vpsfree.cz
Username: mujlogin
Password:

$ cd /mnt/api.vpsfree.cz
$ ls -1
auth_token
cluster
cluster_resource
dataset
dataset_plan
dns_resolver
environment
help.html
help.man
help.md
help.txt
ip_address
language
location
mail_template
migration_plan
node
object_history
os_template
snapshot_download
transaction
transaction_chain
user
user_session
vps
vps_config

V každém adresáři se nachází soubory help.{html,txt,md,man}, které popisují co aktuální adresář obsahuje.

$ cat vps/5685/hostname 
moje-vps

$ echo lepsi-hostname > vps/5685/hostname
$ echo 1 > vps/5685/save
$ cat vps/5685/actions/update/status 
1
$ cat vps/5685/hostname
lepsi-hostname

Z ukázky výše lze vidět, že jednotlivé atributy objektů lze měnit jednoduše zapsáním do souboru. Akce uložení se vyvolá zapsáním jedničky, případně je to i spustitelný soubor, takže jej můžeme spustit.

Pro přehlednější vytváření/úpravu objektů lze použít YAML soubory create.yml, resp. update.yml. Tyto soubory obsahují parametry jako hash a po uložení a uzavření souboru se příslušná akce provede.

Tímto způsobem lze provést jakoukoli operaci v API.

Ukázky použití

Následují skripty demonstrují možnosti využití API. Tyto skripty lze spouštět odkudkoli – manuálně, z cronu, apod.

Ač jsou tyto ukázky stále validní, klient v CLI už obsahuje příkazy, díky kterým je stahování záloh ještě jednodušší.

Každodenní stahování záloh VPS

#!/usr/bin/env ruby
# Stažení poslední (nejnovější) zálohy všech VPS.
require 'vpsfree/client'
 
api = VpsFree::Client.new
api.authenticate(:token, token: 'PUT YOUR TOKEN HERE')
 
api.dataset.list(role: :hypervisor).each do |ds|
 last_snapshot = ds.snapshot.list.last
 
 # Volání této akce může trvat i několik hodin
 dl = api.snapshot_download.create(snapshot: last_snapshot.id)
 
 unless dl.api_response.ok?
  warn "#{ds.name}@#{last_snapshot.created_at}: #{dl.api_response.message}"
  next
 end
 
 # Soubor je připraven ke stažení
 puts "Downloading #{id} to #{dl.file_name} (#{dl.size / 1024} GB)"
 `wget #{dl.url}`
 
 # Nakonec smažeme soubor ze serveru
 dl.delete
end
 
puts "Done"

Denní zálohování NASu s týdenní historií

#!/usr/bin/env ruby
# Denní snapshotovaní NASu se 7 denní historií
require 'vpsfree/client'
 
api = VpsFree::Client.new
api.authenticate(:token, token: 'PUT YOUR TOKEN HERE')
 
api.dataset.list(role: :primary).each do |ds|
 # Vytvoření nového snapshotu
 ds.snapshot.create
 
 # Smazání starších snapshotů
 t = Time.now - 7 * 24 * 60 * 60
 snapshots = ds.snapshot.list(meta: {count: true})
 deleted = 0
 
 snapshots.each do |snap|
  # Necháme si nejméně 7 snapshotů
  break if snapshots.total_count - deleted < 7
 
  # Smazaní přebytečných snapshotů staršich než 7 dní
  if snap.created_at < t
   puts "Delete #{ds.name}@#{snap.created_at}"
   snap.delete
   deleted += 1
  end
 end
end

navody/vps/api.txt · Poslední úprava: 2024/01/02 21:06 autor: aither

Nástroje pro stránku