Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:uzivatele:stepan_schejbal

vps

Info

Na serveru běží veřejné služby (web pro java aplikace) a privátní služby přes vpn (ssh, redmine, git, maven repozitář). Zabezpečení je postaveno na firewalu, který blokuje všechno kromě veřejných služeb a vpn.

Nainstalovaný systém je debian 7 (wheezy) . Původně jsem zkoušel debian 6, ale nefungoval v něm shorewall. Pak to běželo na arch linuxu, ale ten není od vpsfree moc podporovaný a navíc má rolling-updates, takže obsahují i hodně velký změny (upgrade glibc, init systému apod.), což může lehce všechno rozjebat do stavu, kdy se to musí komplet přeinstalovat.

Základ

Auktualizace systému

apt-get update    # nahraje info o aktualnich verzich
apt-get upgrade    # upgraduje baliky na nejnovejsi verze

Základní balíky a nastavení

apt-get install rsyslog man bzip2 wget sudo htop cron-apt

# Oracle Java:
# je potreba java-package 0.50+ kuli podpore server-jre, tohle je lepsi nez povolovat backports repozitar
wget http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/contrib/j/java-package/java-package_0.53~bpo70+1_all.deb
dpkg -i java-package_0.53~bpo70+1_all.deb
wget --no-check-certificate --no-cookies - --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" \
http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u55-b13/server-jre-7u55-linux-x64.tar.gz
make-jpkg server-jre-7u55-linux-x64.tar.gz
dpkg -i oracle-java7-jre_7u55_amd64.deb

/etc/ssh/sshd_config

Zkopirovat klic na prihlaseni napr. ssh-copy-id root@example.com, zkontrolovat, ze to funguje, pak zakazat login s heslem:

PasswordAuthentication no

/etc/vim/vimrc

set mouse-=a
colorscheme elflord
syntax on

/etc/cron-apt/config

MAILON="upgrade"
MAILTO="user@example.com"

Firewall

Nastavení firewallu se dělá pomocí balíku shorewall , detaily viz. http://shorewall.net/standalone.htm , https://wiki.debian.org/HowTo/shorewall .

apt-get install shorewall
cd /etc/shorewall
# adresar by mel byt prazdny, krome shorewall.conf

/etc/shorewall/zones

Nastavení zón ($FW v ostatních souborech se automaticky nahrazuje „fw“).

#ZONE  TYPE      OPTIONS     IN           OUT
#                    OPTIONS         OPTIONS
fw   firewall
net   ipv4
vpn   ipv4

/etc/shorewall/policy

Tohle je nastaveni implicitních akcí (vyhodnocuje se v zadaném pořadí!).

#SOURCE     DEST      POLICY     LOG   LIMIT:  CONNLIMIT:
#                        LEVEL  BURST      MASK

# povol spojeni "ze serveru na internet"
$FW       net       ACCEPT

# zahod vsechno "z internetu na server"
net       all       DROP      info

# odmitni vsechno "z vpn na internet" (aby si vpn klienti nebrouzdali pres server)
vpn       net       REJECT     info

# povol vsechno ostatni "z vpn"
vpn       all       ACCEPT

# The FOLLOWING POLICY MUST BE LAST
all       all       REJECT     info

/etc/shorewall/interfaces

FORMAT 2
###############################################################################
#ZONE      INTERFACE        OPTIONS
net       venet0         tcpflags,logmartians,nosmurfs
vpn       tun0

/ets/shorewall/rules

#ACTION  SOURCE      DEST     PROTO DEST  SOURCE  ORIGINAL  RATE  USER/  MARK  CONNLIMIT  TIME  HEADERS   SWITCH
#                        PORT  PORT(S)  DEST    LIMIT  GROUP
#SECTION ALL
#SECTION ESTABLISHED
#SECTION RELATED
SECTION NEW

# povoleni SSH sluzby pro klienty z internetu (NEDELAT, v pripade nouze se lze pripojit k terminalu pres administraci VPS)
# - pro vsechny
#ACCEPT  net        $FW     tcp  ssh
# - pro urcitou IP adresu
#ACCEPT  net:78.80.8.27  $FW     tcp  ssh
# - pro skupinu IP adres (subnet)
#ACCEPT  net:81.25.21.0/24 $FW     tcp  ssh

# OpenVPN
ACCEPT  net        $FW     udp  1194
ACCEPT  $FW        net     udp  -    1194

# WEB
ACCEPT  all        all     tcp  80
ACCEPT  all        all     tcp  443

/etc/shorewall/shorewall.conf

STARTUP_ENABLED=Yes

/etc/default/shorewall

startup=1

Pár užitečných příkazů:

/etc/init.d/shorewall start|stop|restart|...
shorewall status
shorewall show
shorevall safe-start
shorewall safe-restart

OpenVPN

apt-get install openvpn
cp -a /usr/share/openvpn/easy-rsa /etc/openvpn
cd /etc/openvpn/easy-rsa

/etc/openvpn/easy-rsa/vars

export KEY_SIZE=2048
export KEY_COUNTRY="CZ"
export KEY_PROVINCE="Czech Republic"
export KEY_CITY="Prague"
export KEY_ORG="MOJE FIRMA s.r.o."
export KEY_EMAIL="support@example.com"
export KEY_OU=""
source vars
./clean-all
./build-ca  # zadat např. openvpn-ca jako Common Name/Name
./build-key-server mujserver
./build-key tonda  # nebo build-key-pass pro zaheslovani privatnich klicu
./build-key cenda
...
./build-dh
cd keys
openvpn --genkey --secret ta.key
cp {ca.crt,dh2048.pem,ta.key,inter.{crt,key}} /etc/openvpn
chmod 600 /etc/openvpn/{ta.key,inter.key}

/etc/openvpn/server.conf

dev tun
port 1194
;proto tcp
proto udp
# VPN subnet - vybrat neco nahodnyho z http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network#Private_IPv4_address_spaces
# urcite ne 10.0.0.0, 10.1.1.0, 192.168.0.0, 192.168.1.0 - to pouziva vetsina "domacich" siti
server 10.134.75.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
ca ca.crt
crl-verify crl.pem  # viz. revokace certifikatu
cert inter.crt
key inter.key
dh dh2048.pem
tls-auth ta.key 0
cipher AES-256-CBC
comp-lzo yes

client.conf

dev tun
port 1194
proto udp
client
remote mujserver.example.com
ca ca.crt
cert tonda.crt
key tonda.key
tls-auth ta.key 1
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
comp-lzo yes

Teď už je třeba jenom poslat každému klientovi client.conf , ta.key a odpovídající crt a key soubor. Doporučuje se přesunout ca.key na offline úložiště a odstranit key soubory všech klientů.

# predpoklada nastaveni sendmailu (dale v navodu)
cd keys
key="tonda" email="tonda@example.com"
zippwd=$(dd if=/dev/urandom bs=1 count=10 2>/dev/null | base64 | head -c 8)
rm -v $key.7z; 7z a -p $zippwd ca.crt $key.{crt,key} ta.key && mailx -s "openvpn keys" -a $key.7z $email <<<"heslo k archivu dodam"; rm -v $key.7z
echo "heslo na rozbaleni $key.7z: $zippwd"

Revokace certifikátů

cd /etc/openvpn/easy-rsa
source vars
./revoke-full jmeno_certifikátu
cp -v crl.pem /etc/openvpn

sendmail interface pro SMTP server

Některé komponenty (např. redmine) potřebují posílat emaily přes sendmail interface (např. jejich SMTP klient z nějakého důvodu nefunguje se SMTP serverem). Proto se dá nainstalovat lepší SMTP klient, který podporuje sendmail interface. Detaily viz. http://msmtp.sourceforge.net/doc/msmtp.html .

apt-get purge exim4-config exim4 exim4-base exim4-daemon-light
apt-get install msmtp-mta
ls -l /usr/sbin/sendmail
# musi ukazovat na /usr/msmtp

/etc/msmtprc

# Accounts will inherit settings from this section
defaults
auth       on
tls       on
tls_certcheck  off
#tls_trust_file  /usr/share/ca-certificates/mozilla/Thawte_Premium_Server_CA.crt

account    blackhole
host      smtp.example.com
port      465
from      blackhole@example.com
user      blackhole@example.com
password    my_password
tls_starttls  off

account default : blackhole

web server

Nginx

Nginx krom jiného umožňuje provozovat více různých web serverů na stejném portu (např. tomcat pro java web aplikace + apache pro php + passenger pro ruby aplikace).

Protoze potrebujem passenger pro ruby aplikace (napr. redmine ), neda se to instalovat z debianich balicku.

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 561F9B9CAC40B2F7
apt-get install apt-transport-https ca-certificates
echo "deb https://oss-binaries.phusionpassenger.com/apt/passenger wheezy main" > /etc/apt/sources.list.d/passenger.list
chmod 600 /etc/apt/sources.list.d/passenger.list
apt-get update
apt-get install nginx-extras passenger

Pokud se bude pouzivat SSL, tak je potreba vygenerovat certifikat:

openssl req -new -x509 -nodes -out /etc/nginx/server.crt -keyout /etc/nginx/server.key

/etc/nginx/conf/nginx.conf

#user nobody;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /var/run/nginx.pid;

#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

#pid    logs/nginx.pid;


events {
  worker_connections 128; # maximalni pocet spojeni - http://wiki.nginx.org/EventsModule#worker_connections
}


http {
  passenger_root /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/locations.ini;
  passenger_ruby /usr/bin/ruby;

  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  #         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  #         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  #access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  #keepalive_timeout 0;
  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  ssl_certificate server.crt;
  ssl_certificate_key server.key;

  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Host $http_host;
}

Tomcat

Web server je tomcat 7, protožev něm chceme provozovat jednoduchý javovský web aplikace (tzn. potřebujeme něco v javě, ale nepotřebujeme super-druper aplikační server).

apt-get install tomcat7

conf/server.xml

<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
 <Service name="Catalina">
  <Connector port="8081" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
    connectionTimeout="20000"
    redirectPort="443"
    minSpareThreads="2" maxThreads="10" />
  <Engine name="Catalina" defaultHost="www.example.com">
   <Host name="www.example.com" appBase="webapps-moje"
     unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
      prefix="access_log." suffix=".log"
      pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
   </Host>
  </Engine>
 </Service>
</Server>

appBase je zmenena, protoze upgrade tomcatu by mohl prepsat aplikace ve /var/lib/tomcat7/webapps (minimalne nektery distribuce to delaly).

/etc/default/tomcat7

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-7-oracle-x64
CATALINA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Xmx80m -XX:+UseConcMarkSweepGC
# povolit pro remote management (napr. jconsole nebo jvisualvm)
#JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Djava.rmi.server.hostname=mujserver.example.com -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.port=5000 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"

Nastavit nginx, aby pozadavky preposilal na tomcat:

/etc/nginx/conf/nginx.conf

  server {
    # JAVA web server - treba Tomcat
    listen *:80 default_server;
    listen *:443 ssl;

    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;

    location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
    }
  }

Apache + PHP

Pro PHP experimenty:

/etc/nginx/conf/nginx.conf

  server {
    # PHP + phpmyadmin
    listen *:80;
    listen *:443 ssl;
    server_name php.example.com; # tohle je dalsi DNS jmeno pro verrejnou adresu vps serveru

    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;

    location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8082;
    }

    # PHPmyadmin jenom pres SSL
    location /phpmyadmin {
      if ($scheme = "http") {
        rewrite ^ https://$http_host$request_uri permanent;
      }
      if ($scheme = "https") {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8082;
      }
    }
  }

Git

Přístup k repozitářům gitu řídí gitolite .

# zkopirovat id_rsa.pub spravce gitu do /root/spravcegitu.pub
apt-get install gitolite
dpkg-reconfigure gitolite
# zmenit user na git

/var/lib/gitolite/.gitolite.rc

$REPO_UMASK = 0027; # nastavi soubory g+rx, aby k tomu mel pristup napr. redmine

/etc/ssh/sshd_config

Zakáže se autentikace heslem (všechno běží pouze přes certifikáty):

Match User git
PasswordAuthentication no

Mysql

Mysql je potřeba např. pro redmine (viz. níže). Více na https://wiki.archlinux.org/index.php/MySQL .

apt-get install mysql-server
mysql_secure_installation

Redmine

Podrobnosti viz. http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall .

apt-get install ruby ruby-dev make imagemagick libmagickcore-dev libmagickwand-dev libmysqlclient-dev
cd
VER=2.5.1
wget http://www.redmine.org/releases/redmine-$VER.tar.gz
tar xzf redmine-$VER.tar.gz -C /opt
chown -R root:root /opt/redmine-$VER
mysql -p  # zepta se na heslo (viz. instalace mysql)
create database redmine character set utf8;
create user 'redmine'@'localhost' identified by 'my_password';
grant all privileges on redmine.* to 'redmine'@'localhost';

config/database.yml

production:
 adapter: mysql2
 database: redmine
 host: localhost
 username: redmine
 password: my_password
 encoding: utf8

config/configuration.yml

production:
 email_delivery:
  delivery_method: :sendmail

Tohle je potreba udelat az po config/database.yml , aby to nahralo vsechny potrebny doplnky (hlavne teda ty na pristup k databazi).

cd /opt/redmine-$VER
gem install --no-user-install bundler
bundle install --system --without development test postgresql sqlite
rake generate_secret_token
useradd -m --home-dir /var/lib/redmine-$VER --shell /bin/bash --system redmine
usermod -a -G git redmine
mkdir -p /var/lib/redmine-$VER/{tmp,public/plugin_assets}
tar c files log tmp public/plugin_assets | tar xv -C /var/lib/redmine-$VER
for i in files log tmp public/plugin_assets; do rm -Rf $i; ln -nfs /var/lib/redmine-$VER/$i $i; done
chown -R redmine:redmine /var/lib/redmine-$VER
chmod -R ugo+r /var/lib/redmine-$VER

Zkopírují se data ze starého serveru:

# nejak dostat data z files do /var/lib/redmine-1.4/files
mysql -u redmine -p redmine < dump_redmine_default_2012-05-28.sql | tee restore.log
RAILS_ENV=production rake db:migrate

:!::!::!::!::!::!::!::!::!::!:

NOTE: Novou databázi lze vytvořit pomocí:

RAILS_ENV=production rake db:migrate
RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data

:!::!::!::!::!::!::!::!::!::!:

Instalaci lze otestovat spuštěním jednoduchého web serveru (podívat se na projekty a jestli funguje integrace s gitem a posílání emailů):

su - -s /bin/bash redmine
ruby script/rails server webrick -e production

Passenger v nginx

Detaily viz. http://www.modrails.com/documentation/Users%20guide%20Nginx.html#install_on_debian_ubuntu .

apt-get install ruby-passenger

/etc/nginx/conf/nginx.conf

http {
 # POZOR: musi byt zapnuty passenger (viz. instalace nginx)

 server {
  listen 8080 default_server;
  root /opt/redmine-2.5.1/public;
  passenger_enabled on;
  # implicitne se pouzije aktualni owner/group souboru config/environment.rb
  passenger_user redmine;
  passenger_group redmine;
  client_max_body_size 100M; # nektere uploady do redmine budou vetsi nez default limit
 }
}

Thin v nginx (primitivni alternativa k passengeru)

gem install --no-user-install thin
thin install

Pridat nasledujici:

/opt/redmine-1.4/Gemfile

gem 'thin'

/etc/thin/redmine.yml

# comment
---
chdir: /opt/redmine-1.4
environment: production
timeout: 30
log: /var/log/thin/redmine.log
pid: /var/lib/redmine-1.4/thin.pid # musi byt zapisovatelny userem redmine
max_conns: 1024
max_persistent_conns: 100
require: []
wait: 30
socket: /var/lib/redmine-1.4/thin.sock # musi byt zapisovatelny userem redmine
daemonize: true
user: redmine
group: redmine
servers: 1

A nakonec v /etc/rc.conf přidat thin do DAEMONS .

/etc/nginx/conf/nginx.conf

  upstream redmine {
    server unix:/var/lib/redmine-1.4/thin.0.sock;
  }

  server {
    listen *:8080 default_server;
    client_max_body_size 100M;

    location / {
      proxy_pass http://redmine;
    }
  }

nexus (maven repository)

:!::!::!::!::!::!::!::!::!::!:

NOTE: Mozna by stalo za uvahu jenom hodit war do tomcatu, at tam zbytecne nejede 2x JVM. Ale bacha, tomcat je videt z internetu, my chceme nexus jenom na vpn.

:!::!::!::!::!::!::!::!::!::!:

useradd --system --shell /bin/bash --home-dir /var/lib/nexus -m nexus
wget http://www.sonatype.org/downloads/nexus-latest-bundle.tar.gz
tar xzf nexus-latest-bundle.tar.gz -C /opt
ln -nfsv /opt/nexus-2.7.0-05 /opt/nexus
mkdir /var/run/nexus
chown nexus:nexus /var/run/nexus
mkdir /var/lib/nexus/{logs,tmp}
chown nexus:nexus /var/lib/nexus/{logs,tmp}
rm -rfv /opt/nexus/{logs,tmp}
ln -fsv /var/lib/nexus/logs /opt/nexus
ln -fsv /var/lib/nexus/tmp /opt/nexus
cp /opt/nexus/bin/nexus /etc/init.d
chmod ugo+x /etc/init.d/nexus
update-rc.d nexus defaults

/etc/init.d/nexus

NEXUS_HOME="/opt/nexus"
#JAVA_HOME="/opt/jdk-7"
RUN_AS_USER="nexus"
PIDDIR="/var/lib/nexus" # musi byt writeable uzivatelem nexus

/opt/nexus/conf/nexus.properties

application-port=8083
nexus-work=/var/lib/nexus

/opt/nexus/bin/jsw/conf/wrapper.conf

wrapper.java.maxmemory=80

Zbytek viz. http://books.sonatype.com/nexus-book/reference/install-sect-repoman-post-install.html

navody/uzivatele/stepan_schejbal.txt · Poslední úprava: 2015/04/08 06:52 autor: stepanschebal

Nástroje pro stránku