Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:uzivatele:moreplavec

Instalace certifikačního robota

O certifikáty Let’s Encrypt zdarma se dobře postará Certbot. Stačí aktualizovat repozitář a pokračovat:

apt install certbot python3-certbot-nginx

Nyní je dostupný příkaz certbot, který zajistí potřebný certifikát a automatizace obnovy.

Nginx + Wordpress + HTTPS

Pro běžící Wordpress web je nejprve nutné získat certifikát (stačí nahradit mojedomena.cz za svou):

certbot --nginx -d mojedomena.cz -d www.mojedomena.cz

Vygenerovaná konfigurace funguje, vypadá nějak takto (typicky /etc/nginx/sites-available/mojedomena.cz):

server {
 root /var/www/mojedomena.cz/public_html;
 index index.php;
 server_name www.mojedomena.cz;
 client_max_body_size 20M;
 location / {
   try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
 	}
 location ~ \.php$ {
   fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
   include snippets/fastcgi-php.conf;
   fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
   include fastcgi_params;
 }
 listen [::]:443 ssl; # managed by Certbot
 listen 443 ssl; # managed by Certbot
 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/mojedomena.cz/fullchain.pem; # managed by Certbot
 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/mojedomena.cz/privkey.pem; # managed by Certbot
 include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
 ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
 }
server {
 if ($host = www.mojedomena.cz) {
   return 301 https://$host$request_uri;
 } # managed by Certbot
 if ($host = mojedomena.cz) {
   return 301 https://$host$request_uri;
 } # managed by Certbot
 listen 80;
 listen [::]:80;
 server_name mojedomena.cz www.mojedomena.cz;
 return 404; # managed by Certbot
}

Je nutné přesměrovat https://mojedomena.cz na https://www.mojedomena.cz:

Nejprve je vhodné přidat vlastní blok pro https://mojedomena.cz

server {
 server_name mojedomena.cz;
 return 301 https://www.mojedomena.cz;
 listen [::]:443 ssl; # managed by Certbot
 listen 443 ssl; # managed by Certbot
 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/mojedomena.cz/fullchain.pem; # managed by Certbot
 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/mojedomena.cz/privkey.pem; # managed by Certbot
 include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
 ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
 }

A pak umazat doménu bez WWW z hlavní definice server

...
server_name www.mojedomena.cz
...

Poslední změny jsou pak nutné přímo ve Wordpressu. Nejprve je nutné administraci donutit servírovat obsah stránek na HTTPS. Stačí do souboru wp-config.php na konec přidat tento řádek:

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

A stejně jako při migraci WP mezi doménami proběhnout celou DB a provést nahrazení textu http://www.mojedomena.cz na https://www.mojedomena.cz. Pro tento účel výborně poslouží skript Search&Replace https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/

Nakonec je třeba restartovat server

systemctl restart nginx

A je to :)

navody/uzivatele/moreplavec.txt · Poslední úprava: 2020/07/03 18:22 autor: Moreplavec

Nástroje pro stránku