Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:openshift_centos
Tento článek je zastaralý, doporučujeme se řídit dokumentací nebo wiki distribuce, kterou používáš. Pokud chceš, můžeš tento článek doplnit a aktualizovat.

OpenShift nema rad nase OpenVZ tak treba ist hlbsie.

1. Setup DNS

 • .example.com to VPS IP

2. Install CentOS

 • yum update

3. Enable KVM

 • yum group install virtualization-host-environment
 • yum install virt-manager xauth virt-viewer virt-install
 • systemctl enable libvirtd
 • systemctl disable firewalld
 • reboot

4. Install CentOS in CentOS in NAT

 • Example virt-install -n OpenShift –description „Test VM CentOS 7“ –os-type=Linux –os-variant=rhel7 –ram=2048 –vcpus=2 –disk path=/var/lib/libvirt/images/myRHELVM1.img,bus=virtio,size=10 –cdrom http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/
 • remember IP addr
 • yum update
 • systemctl disable firewalld

5. Install OpenShift

6. Port forwarding

 • iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp –dport 80 -j DNAT –to-destination 192.168.122.X:80
 • iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp –dport 8443 -j DNAT –to-destination 192.168.122.X:8443
 • iptables -I FORWARD -m state -d 192.168.122.0/24 –state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

7. Start OpenShift

 • oc cluster up –public-hostname=www.example.com –routing-suffix=example.com

8. Login to https://www.example.com:8443

navody/server/openshift_centos.txt · Poslední úprava: 2023/08/02 18:18 autor: Aither

Nástroje pro stránku