Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:nginx

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navody:server:nginx [2018/05/24 00:53]
andrej [PHP] rozsirenie php-fpm konfiguracie o fastcgi_param
navody:server:nginx [2019/03/18 20:55] (aktuální)
martyet
Řádek 52: Řádek 52:
           include ​       fastcgi_params;​           include ​       fastcgi_params;​
         }         }
 +</​code>​
 +
 +==== Nginx na NixOS ====
 +
 +Standardní primární konfigurace nginx (z které se následně linkuje na samotné weby které si nginx spouští ze separátních konfiguračních podsouborů) vypadá přibližně takto:
 +<​code>​
 +
 +#user  nobody;
 +worker_processes ​ 1;
 +
 +error_log ​ logs/​error.log;​
 +#​error_log ​ logs/​error.log ​ notice;
 +#​error_log ​ logs/​error.log ​ info;
 +
 +pid        logs/​nginx.pid;​
 +
 +
 +events {
 +    worker_connections ​ 1024;
 +}
 +
 +
 +http {
 +    log_format ​ main  '​$remote_addr - $remote_user [$time_local] "​$request"​ '
 +                      '​$status $body_bytes_sent "​$http_referer"​ '
 +                      '"​$http_user_agent"​ "​$http_x_forwarded_for"';​
 +
 +    access_log ​ logs/​access.log ​ main;
 +
 +    sendfile ​       on;
 +    #​tcp_nopush ​    on;
 +
 +    #​keepalive_timeout ​ 0;
 +    keepalive_timeout ​ 65;
 +
 +    #gzip  on;
 +
 +    include /​martyet/​staging.config;​
 +
 +}
 </​code>​ </​code>​
navody/server/nginx.txt · Poslední úprava: 2019/03/18 20:55 autor: martyet