Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:nginx

Nginx

Webový server Nginx [endžin iks] se vyznačuje především nízkými nároky na paměť a obecně systémové zdroje. K obsluze požadavků přistupuje asynchronně a využívá neblokující rozhraní řízené událostmi. Na rozdíl třeba od Apache tak každý další příchozí požadavek nezpůsobí forkování web serveru v paměti, aby každý požadavek dostal svůj obslužný proces. Nginx má v paměti jeden (či předem definovaný počet) worker, který obsluhuje všechny požadavky.

Nginx se velmi často používá jako reverzní proxy server, který přijímá požadavky od klientů a pak je nechá vyřídit například Apache. Lze jej ale stejně dobře použít i jako samostatně stojící web server. Ostatně i tato znalostní báze běží na Nginx.

Instalace

Stačí nainstalovat příslušný balíček, v Debianu či Ubuntu použijte příkaz aptitude install nginx.

Konfigurace

Základní konfigurace web serveru se provádí v souboru /etc/nginx/nginx.conf. Základní volby jsou: user definuje uživatele, pod kterým Nginx běží; worker_processes určuje počet procesů Nginx, které budou vyřizovat požadavky. Pokud chcete využít více procesorových jader, nastavte vyšší počet procesů.

Virtuální servery

Virtuály pro jednotlivé domény/služby se definují v adresáři /etc/nginx/sites-available/. Pokud chcete některý z nich zapnout, vytvořte symbolický odkaz v adresáři /etc/nginx/sites-enabled/. Vzorová konfigurace virtuálu může vypadat takto:

# příklad přesměrování
server {
    listen  80; # poslouchej na ipv4
    listen  [::]:80; # poslouchej na ipv6
    server_name server.cz; # jméno serveru
    rewrite ^(.*) http://www.server.cz$1 permanent; # přesměrování na adresu s www.
}

# hlavní část konfigurace
server {
    listen  80;
    listen  [::]:80;
    server_name server.cz;
    root /var/www/server/cz; # adresář s obsahem webu
    index index.php index.html index.htm; # pořadí načítaných souborů s indexem
}

Toto je základní konfigurace pro statický web. Pokud jste s konfigurací spokojeni, stačí ji znovu načíst pomocí service nginx reload.

PHP

Nginx neumí přímo interpretovat PHP, je třeba nainstalovat a spustit službu php5-fpm. V adresáři /etc/php5/fpm/users.d/ je třeba založit soubor s konfigurací konkrétního uživatele, pod kterým ten který PHP proces poběží. Kromě jména uživatele je také třeba zvolit, kde bude ležet socket, na který se bude Nginx připojovat.

Poté stačí do konfigurace Nginx připsat deklaraci pro zpracování souborů s příponou .php pomocí FastCGI rozhraní PHP-FPM. Tuto část vložte dovnitř sekce server z předchozího příkladu.

    location ~ \.php$ {
     fastcgi_pass  unix:/var/run/php5-fpm.user.sock;
     fastcgi_index index.php;
     fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
     include    fastcgi_params;
    }

Nginx na NixOS

Standardní primární konfigurace nginx (z které se následně linkuje na samotné weby které si nginx spouští ze separátních konfiguračních podsouborů) vypadá přibližně takto:

#user nobody;
worker_processes 1;

error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

pid    logs/nginx.pid;


events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  #keepalive_timeout 0;
  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  include /martyet/staging.config;

}
navody/server/nginx.txt · Poslední úprava: 2019/03/18 19:55 autor: martyet

Nástroje pro stránku