Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:syntax

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
wiki:syntax [2014/10/29 11:10]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
wiki:syntax [2014/11/05 09:50] (aktuální)
149.62.146.149 Links adapted because of a move operation
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Formatting ​Syntax ======+====== ​Wiki Syntax ======
  
-[[doku>DokuWiki]] ​supports some simple markup languagewhich tries to make the datafiles to be as readable as possibleThis page contains all possible syntax you may use when editing the pagesSimply have a look at the source of this page by pressing "Edit this page"If you want to try somethingjust use the [[playground:playground|playground]] pageThe simpler markup is easily accessible via [[doku>​toolbar|quickbuttons]], too.+[[DokuWiki]] ​podporuje jednoduchý jazyk takaby datové soubory byly čitelné a co nejpřehlednějšíNa této stránce najdete kompletní popis syntaxe, kterou můžete použít při editaci stránekZdrojový text této stránky jednoduše zobrazíte kliknutím na tlačítko //Upravit stránku// na začátku nebo na konci stránkyChcete-li něco vyzkoušetpoužijte ​[[playground|pískoviště]]. Jednodušší prvky jsou přístupné také pomocí ​[[doku>​toolbar|tlačítek]].
  
-===== Basic Text Formatting ===== 
  
-DokuWiki supports **bold**, //italic//, __underlined__ and ''​monospaced''​ texts. Of course you can **__//''​combine''//​__** all these.+===== Základní formátování textu =====
  
-  ​DokuWiki ​supports ​**bold**, //italic//, __underlined__ and ''​monospaced'' ​texts. +DokuWiki ​podporuje ​**tučné** písmo, //kurzivu//, __podtržené__ a ''​neproporcionální'' ​textyVšechny můžete samozřejmě ​**__//''​kombinovat''//​__**.
-  Of course you can **__//''​combine''//​__** ​all these.+
  
-You can use <​sub>​subscript<​/sub> and <​sup>​superscript<​/sup>too.+  DokuWiki podporuje **tučné** písmo, //kurzivu//, __podtržené__ a ''​neproporcionální''​ texty. 
 +  Všechny můžete samozřejmě **__//''​kombinovat''//​__**.
  
-  You can use <sub>subscript</​sub> ​and <sup>superscript</​sup>​, too.+Můžete rovněž používat ​<sub>dolní index</​sub> ​<sup>horní index</​sup>​.
  
-You can mark something as <del>deleted</delas well.+  Můžete rovněž používat ​<sub>dolní index</sub> i <​sup>​horní index</​sup>.
  
-  You can mark something as <del>deleted</​del> ​as well.+Nějaký text lze označit jako <del>smazaný</​del>​.
  
-**Paragraphs** are created from blank lines. If you want to **force a newline** without a paragraph, you can use two backslashes followed by a whitespace or the end of line.+  Nějaký text lze označit jako <​del>​smazaný</​del>​.
  
-This is some text with some linebreaks\\ Note that the +**Odstavce** se oddělují pomocí prázdných řádků. Pokud chcete **zalomit řádek** bez nového odstavce, použijte dvě zpětná lomítka následovaná bílými znaky nebo koncem řádku.
-two backslashes are only recognized at the end of a line\\ +
-or followed by\\ a whitespace \\this happens without it.+
  
-  This is some text with some linebreaks\\ Note that the +Toto je nějaký ​text se zalomením řádků\\ Všimněte si, 
-  two backslashes are only recognized at the end of a line\\ +že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,\\ 
-  or followed by\\ a whitespace ​\\this happens without it.+nebo pokud následují\\ bílé znaky \\toto se stane bez nich.
  
-You should use forced newlines only if really needed.+  Toto je nějaký text se zalomením řádků\\ Všimněte si, 
 +  že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,​\\ 
 +  nebo pokud následují\\ bílé znaky \\toto se stane bez nich.
  
-===== Links =====+Ruční zalomení řádku používejte uvážlivě jen tam, kde je to opravdu nutné.
  
-DokuWiki supports multiple ways of creating links. 
  
-==== External ==== 
  
-External links are recognized automagically:​ http://​www.google.com or simply www.google.com - You can set the link text as well: [[http://​www.google.com|This Link points to google]]. Email addresses like this one: <​andi@splitbrain.org>​ are recognized, too. 
  
-  DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are recognized +===== Odkazy =====
-  automagically:​ http://​www.google.com or simply www.google.com - You can set +
-  link text as well: [[http://​www.google.com|This Link points to google]]. Email +
-  addresses like this one: <​andi@splitbrain.org>​ are recognized, too.+
  
-==== Internal ====+[[DokuWiki]] podporuje mnoho různých způsobů, jak vytvářet odkazy.
  
-Internal links are created by using square brackets. You can either just give a [[pagename]] or use an additional [[pagename|link text]]. 
  
-  Internal links are created by using square brackets. You can either just give +==== Externí ====
-  a [[pagename]] or use an additional [[pagename|link text]].+
  
-[[doku>​pagename|Wiki pagenames]] are converted to lowercase automatically,​ special characters are not allowed.+Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky:​ http://​www.google.com nebo jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů: ​[[http://​www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy jako <​andi@splitbrain.org>​ rovněž fungují.
  
-You can use [[some:namespaces]] by using a colon in the pagename.+  Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky:​ http://​www.google.com nebo 
 +  jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů: 
 +  ​[[http://​www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy 
 +  jako <​andi@splitbrain.org>​ rovněž fungují.
  
-  You can use [[some:​namespaces]] by using a colon in the pagename. 
  
-For details about namespaces see [[doku>​namespaces]]. 
  
-Linking to a specific section is possible, too. Just add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to [[syntax#​internal|this Section]]. 
  
-  This links to [[syntax#​internal|this Section]]. 
  
-Notes:+==== Interní ==== 
 + 
 +Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte [[doku>​pagename|název stránky]] ([[wiki stránka]]) a případně i [[wiki stránka|jiný popisek stránky]]. Názvy wiki stránek jsou převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny. 
 + 
 +  Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte 
 +  [[doku>​pagename|název stránky]] ([[wiki stránka]]) a případně 
 +  [[wiki stránka|jiný popisek stránky]]. Názvy wiki stránek jsou 
 +  převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny. 
 + 
 + 
 +Můžete používat [[doku>​namespaces|jmenné prostory]] pomocí dvojtečky v názvu stránky. 
 + 
 +  Můžete používat [[doku>​namespaces|jmenné prostory]] pomocí dvojtečky v názvu stránky. 
 + 
 +Pro další informace o jmenných prostorech se podívejte do jejich [[doku>​namespaces|dokumentace]]. 
 + 
 +Odkazování na určitou sekci je rovněž možné. Jednoduše do odkazu přidáte za název stránky mřížku ''#''​ a název sekce (podobně jako v HTML). Tento odkaz vede na [[wiki:syntax#​interni|sekci o interních odkazech]]. 
 + 
 +  Tento odkaz vede na [[wiki:​syntax#​interni|sekci o interních odkazech]]. 
 + 
 +Poznámky:​ 
 + 
 +  * Odkazy na [[wiki:​syntax|existující stránky]] jsou ostylovány jinak než odkazy na [[neexistující]]. 
 +  * DokuWiki ve výchozím nastavení nepoužívá [[wp>​CamelCase]] k automatickému vytváření odkazů, ale tuto funkci je možné zapnout v souboru s [[doku>​config|nastavením]]. Rada: Pokud je slovo DokuWiki odkazem, je CamelCase zapnut. 
 +  * Jakmile se změní název sekce, změní se pochopitelně i odkaz na tuto sekci. Tudíž na odkazování mezi sekcemi nespoléhejte až příliš.
  
-  * Links to [[syntax|existing pages]] are shown in a different style from [[nonexisting]] ones. 
-  * DokuWiki does not use [[wp>​CamelCase]] to automatically create links by default, but this behavior can be enabled in the [[doku>​config]] file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled. 
-  * When a section'​s heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much. 
  
 ==== Interwiki ==== ==== Interwiki ====
  
-DokuWiki ​supports ​[[doku>​Interwiki]] ​linksThese are quick links to other WikisFor example this is a link to Wikipedia'​s page about Wikis: [[wp>​Wiki]].+DokuWiki ​podporuje ​[[doku>interwiki|Interwiki]] ​odkazyJedná se o rychlé odkazy mezi různými wikiNapříklad tento odkaz směřuje na stránku o wiki na Wikipedii: [[wp>​Wiki]]. 
 + 
 +  DokuWiki podporuje [[doku>​interwiki|Interwiki]] odkazy. Jedná se o 
 +  rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku 
 +  o wiki na Wikipedii: [[wp>​Wiki]]. 
  
-  DokuWiki supports [[doku>​Interwiki]] links. These are quick links to other Wikis. 
-  For example this is a link to Wikipedia'​s page about Wikis: [[wp>​Wiki]]. 
  
-==== Windows ​Shares ​====+==== Sdílené složky ve Windows ====
  
-Windows shares like [[\\server\share|this]] are recognized, tooPlease note that these only make sense in a homogeneous user group like a corporate ​[[wp>​Intranet]].+Odkaz na sdílenou složku jako [[\\server\disk|tento]] je rozpoznávánUvědomte si, že to je smysluplné pouze v homogenním prostředí,​ jako je [[wp>​Intranet|intranet]].
  
-  ​Windows Shares like [[\\server\share|this]] are recognized, too.+  ​Odkaz na sdílenou složku jako [[\\server\disk|tento]] je rozpoznáván.
  
-Notes:+Poznámky:
  
-  * For security reasons direct browsing of windows shares only works in Microsoft Internet ​Explorer per default (and only in the "local zone")+  * Přímé procházení sdílenými složkami funguje z bezpečnostních důvodů pouze ve výchozím nastavení ​Microsoft Internet ​Exploreru, a to ještě jen v "lokální zóně". 
-  * For Mozilla and Firefox it can be enabled through different workaround mentioned in the [[http://kb.mozillazine.org/Links_to_local_pages_do_not_work|Mozilla Knowledge Base]]. Howeverthere will still be a JavaScript warning about trying ​to open a Windows ShareTo remove this warning (for all users), put the following line in ''​conf/​userscript.js'':​+  * V Mozille a Firefoxu to lze zapnout pomocí volby [[http://www.mozilla.org/quality/​networking/​docs/​netprefs.html#​file|security.checkloaduri]], ale není to doporučeno. 
 +  * Viz [[dokubug>​151]] pro více informací.
  
-  LANG.nosmblinks = '';​ 
  
-==== Image Links ====+==== Obrázkové odkazy ​====
  
-You can also use an image to link to another internal or external page by combining the syntax for links and [[#images_and_other_files|images]] (see belowlike this:+Také je možno používat obrázek jako odkaz na jinou interní či externí stránky, a to zkombinováním syntaxe pro odkazy a [[#obrazky_a_jine_soubory|obrázky]] (viz níženapříklad takto:
  
   [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]   [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]
Řádek 96: Řádek 110:
 [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]] [[http://​www.php.net|{{wiki:​dokuwiki-128.png}}]]
  
-Please noteThe image formatting is the only formatting syntax accepted in link names.+PoznámkaFormátování obrázku je jediná formátovací syntaxe, kterou lze použít uvnitř jména odkazu.
  
-The whole [[#images_and_other_files|image]] and [[#links|link]] syntax is supported (including image resizinginternal and external images and URLs and interwiki ​links).+Je podporována kompletní syntax ​[[#obrazky_a_jine_soubory|obrázků]] [[#odkazy|odkazů]] včetně změny rozměrůinterních a externích obrázků a URL a interwiki ​odkazů.
  
-===== Footnotes ​=====+===== Poznámky pod čarou ​=====
  
-You can add footnotes ​((This is a footnote)) by using double parentheses.+Poznámky pod čarou ​((Toto je poznámka pod čarou)) vložte do dvojitých závorek.
  
-  ​You can add footnotes ​((This is a footnote)) by using double parentheses.+  ​Poznámky pod čarou ​((Toto je poznámka pod čarou)) vložte do dvojitých závorek.
  
-===== Sectioning ===== 
  
-You can use up to five different levels of headlines to structure your content. If you have more than three headlines, ​table of contents is generated automatically -- this can be disabled by including the string ''<​nowiki>​~~NOTOC~~</​nowiki>''​ in the document.+===== Sekce nadpisy =====
  
-==== Headline Level 3 ==== +Abyste mohli rozumně strukturovat obsah, můžete použít až pět různých úrovní nadpisů. Pokud máte ve stránce více než tři úrovně nadpisů, automaticky se vygeneruje tabulka s obsahem. Toto chování lze vypnout tak, že někam do dokumentu vložíte text ''<​nowiki>​~~NOTOC~~</​nowiki>''​.
-=== Headline Level 4 === +
-== Headline Level 5 ==+
  
-  ​==== Headline Level 3 ==== +==== Nadpis ​3. úrovně ​==== 
-  === Headline Level 4 === +=== Nadpis ​4. úrovně ​=== 
-  == Headline Level 5 ==+== Nadpis ​5. úrovně ​==
  
-By using four or more dashes, you can make a horizontal line:+  ==== Nadpis 3. úrovně ==== 
 +  === Nadpis 4. úrovně === 
 +  == Nadpis 5. úrovně == 
 + 
 +Pomocí čtyř nebo více pomlček vytvoříte vodorovnou čáru:
  
 ---- ----
  
-===== Media Files ===== 
  
-You can include external and internal [[doku>​images|images,​ videos and audio files]] with curly brackets. Optionally you can specify the size of them. 
  
-Real size:                        ​{{wiki:​dokuwiki-128.png}}+===== Obrázky a jiné soubory ===== 
 + 
 +Interní a externí [[doku>​images|obrázky]] můžete vkládat pomocí složených závorek. Volitelně jim můžete nastavit i rozměry. 
 + 
 +Původní velikost ​                 ​{{wiki:​dokuwiki-128.png}}
  
-Resize to given width: ​           ​{{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}}+Zmenšeno na danou šířku ​          {{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}}
  
-Resize to given width and height((when the aspect ratio of the given width and height doesn'​t match that of the image, it will be cropped to the new ratio before resizing)): ​{{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}}+Zmenšeno na danou šířku i výšku ​  {{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}}
  
-Resized external image          ​{{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}}+Externí obrázek se změněnými rozměry: {{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}}
  
-  ​Real size:                        ​{{wiki:​dokuwiki-128.png}} +  ​Původní velikost ​                 ​{{wiki:​dokuwiki-128.png}} 
-  ​Resize to given width: ​           ​{{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}} +  ​Zmenšeno na danou šířku ​          {{wiki:​dokuwiki-128.png?​50}} 
-  ​Resize to given width and height: ​{{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}} +  ​Zmenšeno na danou šířku i výšku ​  {{wiki:​dokuwiki-128.png?​200x50}} 
-  ​Resized external image          ​{{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}}+  ​Externí obrázek se změněnými rozměry: {{http://​de3.php.net/​images/​php.gif?​200x50}}
  
  
-By using left or right whitespaces you can choose the alignment.+Zarovnání obrázku volíte mezerami napravo nebo nalevo.
  
 {{ wiki:​dokuwiki-128.png}} {{ wiki:​dokuwiki-128.png}}
Řádek 152: Řádek 169:
   {{ wiki:​dokuwiki-128.png }}   {{ wiki:​dokuwiki-128.png }}
  
-Of courseyou can add a title (displayed as a tooltip ​by most browsers), too.+Samozřejmě můžete přidat také titulekkterý se ve většině prohlížečů zobrazí jako vyskakovací bublina ​(tooltip).
  
-{{ wiki:​dokuwiki-128.png |This is the caption}}+{{ wiki:​dokuwiki-128.png |Toto je titulek}}
  
-  {{ wiki:​dokuwiki-128.png |This is the caption}}+  {{ wiki:​dokuwiki-128.png |Toto je titulek}}
  
-For linking an image to another page see [[#Image Links]] above.+Pokud zadáte název souboru (interního či externího),​ který nemá příponu jako obrázek (''​gif,​ jpeg, png''​),​ dostate místo toho obyčejný odkaz na soubor.
  
-==== Supported Media Formats ====+Viz výše pro [[#​obrázkové odkazy|odkazování obrázkem]].
  
-DokuWiki can embed the following media formats directly. 
  
-| Image | ''​gif'',​ ''​jpg'',​ ''​png'' ​ | 
-| Video | ''​webm'',​ ''​ogv'',​ ''​mp4''​ | 
-| Audio | ''​ogg'',​ ''​mp3'',​ ''​wav'' ​ | 
-| Flash | ''​swf'' ​                   | 
  
-If you specify a filename that is not a supported media format, then it will be displayed as a link instead. 
  
-==== Fallback Formats ==== 
  
-Unfortunately not all browsers understand all video and audio formats. To mitigate the problem, you can upload your file in different formats for maximum browser compatibility.+===== Seznamy =====
  
-For example consider this embedded mp4 video:+DokuWiki podporuje číslované i nečíslované seznamy. Položku seznamu vytvoříte odsazením textu o dvě mezery a použitím hvězdičky ''​*''​ pro nečíslované seznamy, resp. pomlčky ''​-''​ pro seznamy číslované.
  
-  ​{{video.mp4|A funny video}}+  ​* Toto je seznam 
 +  * Druhá položka 
 +    * Můžete používat více úrovní 
 +  * Další položka
  
-When you upload a ''​video.webm''​ and ''​video.ogv''​ next to the referenced ''​video.mp4''​DokuWiki will automatically add them as alternatives so that one of the three files is understood by your browser. +  - Další seznamale číslovaný 
- +  - Jiná položka 
-Additionally DokuWiki supports a "​poster"​ image which will be shown before the video has started. That image needs to have the same filename as the video and be either a jpg or png file. In the example above a ''​video.jpg''​ file would work. +    - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně 
- +  - A je to!
-===== Lists ===== +
- +
-Dokuwiki supports ordered and unordered lists. To create a list item, indent your text by two spaces and use a ''​*''​ for unordered lists or a ''​-''​ for ordered ones. +
- +
-  * This is a list +
-  * The second item +
-    * You may have different levels +
-  * Another item +
- +
-  - The same list but ordered +
-  - Another item +
-    - Just use indention for deeper levels +
-  - That's it+
  
 <​code>​ <​code>​
-  * This is a list +  * Toto je seznam 
-  * The second item +  * Druhá položka 
-    * You may have different levels +    * Můžete používat více úrovní 
-  * Another item+  * Další položka
  
-  - The same list but ordered +  - Další seznam, ale číslovaný 
-  - Another item +  - Jiná položka 
-    - Just use indention for deeper levels +    - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně 
-  - That's it+  - A je to!
 </​code>​ </​code>​
  
-Also take a look at the [[doku>​faq:​lists|FAQ on list items]]. 
  
-===== Text Conversions ===== 
  
-DokuWiki can convert certain pre-defined characters or strings into images or other text or HTML.+===== Smajlíci =====
  
-The text to image conversion is mainly done for smileys. And the text to HTML conversion is used for typography replacements,​ but can be configured to use other HTML as well. +DokuWiki ​převede běžně používané ​[[wp>​emoticon|smajlíky]] do jejich obrázkové podobyDalší smajlíky můžete vložit do adresáře ''​smiley''​ a nastavit v souboru ''​conf/​smileys.conf''​Tady je přehled smajlíků, které ​DokuWiki ​standardně rozpoznává.
- +
-==== Text to Image Conversions ==== +
- +
-DokuWiki ​converts commonly used [[wp>​emoticon]]s to their graphical equivalentsThose [[doku>​Smileys]] and other images can be configured and extendedHere is an overview of Smileys included in DokuWiki:+
  
   * 8-) %%  8-)  %%   * 8-) %%  8-)  %%
Řádek 242: Řádek 236:
   * DELETEME %% DELETEME %%   * DELETEME %% DELETEME %%
  
-==== Text to HTML Conversions ==== 
  
-Typography: ​[[DokuWiki]] ​can convert simple text characters to their typographically correct entitiesHere is an example of recognized characters.+ 
 +===== Typografie ===== 
 + 
 +[[DokuWiki]] ​umí převést některé obyčejné znaky na odpovídající typograficky správné entityZde je příklad rozpoznávaných znaků.
  
 -> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r) -> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
Řádek 254: Řádek 250:
 </​code>​ </​code>​
  
-The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be added to the [[doku>​entities|pattern file]].+Poznámka: Tento převod lze vypnout v [[doku>​config#​typography|nastavení]] a v [[doku>​entities|souboru s entitami]].
  
-There are three exceptions which do not come from that pattern file: multiplication entity (640x480), '​single'​ and "​double quotes"​. They can be turned off through a [[doku>​config:​typography|config option]]. 
  
-===== Quoting ​=====+===== Citace ​=====
  
-Some times you want to mark some text to show it's a reply or commentYou can use the following syntax:+Občas budete potřebovat označit nějaký text jako odpověď nebo komentářMůžete využít následující syntaxe:
  
-  ​I think we should do it+  ​Myslím, že bychom to měli udělat.
   ​   ​
-  > No we shouldn'​t+  > Ne, neměli.
   ​   ​
-  >> ​WellI say we should+  >> ​Ne faktřekl jsem, že bychom měli.
   ​   ​
-  > Really?+  > Fakt?
   ​   ​
-  >> ​Yes!+  >> ​Jistě!
   ​   ​
-  >>> ​Then lets do it!+  >>> ​No tak to teda uděláme!
  
-I think we should do it+Myslím, že bychom to měli udělat.
  
-No we shouldn'​t+Ne, neměli.
  
->> ​WellI say we should+>> ​Ne faktřekl jsem, že bychom měli.
  
-Really?+Fakt?
  
->> ​Yes!+>> ​Jistě!
  
->>> ​Then lets do it!+>>> ​No tak to teda uděláme!
  
-===== Tables ===== 
  
-DokuWiki supports a simple syntax to create tables. 
  
-^ Heading 1      ^ Heading 2       ^ Heading 3          ^ 
-| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3        | 
-| Row 2 Col 1    | some colspan (note the double pipe) || 
-| Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2     | Row 3 Col 3        | 
  
-Table rows have to start and end with a ''​|''​ for normal rows or a ''​^''​ for headers.+===== Tabulky =====
  
-  ^ Heading 1      ^ Heading 2       ^ Heading 3          ^ +[[DokuWiki]] podporuje jednoduchou syntaxi pro vytváření tabulek.
-  | Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3        | +
-  | Row 2 Col 1    | some colspan (note the double pipe) || +
-  | Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2     | Row 3 Col 3        |+
  
-To connect cells horizontally,​ just make the next cell completely empty as shown above. Be sure to have always the same amount of cell separators!+^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2       ^ Nadpis 3          ^ 
 +| Řádek 1 Sloupec 1    | Řádek 1 Sloupec 2     | Řádek 1 Sloupec 3        | 
 +| Řádek 2 Sloupec 1    | spojené sloupce (všimněte si dvou svislých čar) || 
 +| Řádek 3 Sloupec 1    | Řádek 3 Sloupec 2     | Řádek 3 Sloupec 3        |
  
-Vertical tableheaders are possibletoo.+Normální řádky tabulky musí začínat a končit svislou čárou ''​|''​řádky v hlavičce stříškou ''​^''​.
  
-|              ​Heading ​           Heading ​2          ^ +  ​Nadpis ​     Nadpis ​      ^ Nadpis 3          ^ 
-^ Heading 3    ​| ​Row Col          Row Col 3        | +  | Řádek 1 Sloupec 1    ​| ​Řádek ​Sloupec ​    ​Řádek ​Sloupec ​3        | 
-^ Heading 4    ​| ​no colspan this time                    +  | Řádek 2 Sloupec 1    ​| ​(všimněte si dvou svislých čar) || 
-^ Heading 5    ​| ​Row Col 2          ​Row 2 Col 3        |+  | Řádek 3 Sloupec 1    ​| ​Řádek 3 Sloupec ​    ​Řádek 3 Sloupec ​3        |
  
-As you can seeit's the cell separator before a cell which decides about the formatting:+Ponecháte-li buňky vodorovně vedle sebe úplně prázdnéspojí se jako v příkladu výše (colspan). Pozor, abyste měli vždy stejný počet oddělovačů buněk!
  
-  |              ^ Heading 1            ^ Heading 2          ^ +Svislé hlavičky tabulek jsou také možné.
-  ^ Heading 3    | Row 1 Col 2          | Row 1 Col 3        | +
-  ^ Heading 4    | no colspan this time |                    | +
-  ^ Heading 5    | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        |+
  
-You can have rowspans ​(vertically connected cellsby adding '':::''​ into the cells below the one to which they should connect.+|              ^ Nadpis 1            ^ Nadpis 2          ^ 
 +^ Nadpis 3    | Řádek 1 Sloupec 2          | Řádek 1 Sloupec 3        | 
 +^ Nadpis 4    | buňky se nyní nespojí ​(jsou tu mezery|                    | 
 +^ Nadpis 5    | Řádek 2 Sloupec 2          | Řádek 2 Sloupec 3        |
  
-^ Heading 1      ^ Heading 2                  ^ Heading 3          ^ +Jak vidíte, formátování buňky ovlivňuje oddělovač před buňkou:
-| Row 1 Col 1    | this cell spans vertically | Row 1 Col 3        | +
-| Row 2 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        | +
-| Row 3 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |+
  
-Apart from the rowspan syntax those cells should not contain anything else.+  |              ^ Nadpis 1            ^ Nadpis 2          ^ 
 +  ^ Nadpis 3    | Řádek 1 Sloupec 2          | Řádek 1 Sloupec 3        | 
 +  ^ Nadpis 4    | buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) |                    | 
 +  ^ Nadpis 5    | Řádek 2 Sloupec 2          | Řádek 2 Sloupec 3        |
  
-  ^ Heading 1      ^ Heading 2                  ^ Heading 3          ^ +PoznámkaSvislé spojování buněk (rowspan) není možné.
-  | Row 1 Col 1    | this cell spans vertically | Row 1 Col 3        | +
-  | Row 2 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        | +
-  | Row 3 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |+
  
-You can align the table contents, tooJust add at least two whitespaces at the opposite end of your textAdd two spaces on the left to align righttwo spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered text.+Obsah buněk můžete také zarovnatProstě přidejte alespoň dva bílé znaky na druhý konec textuPřidejte dvě mezery nalevo pro zarovnání dopravadvě mezery napravo pro zarovnání doleva nebo aspoň dvě mezery na oba konce pro zarovnání na střed.
  
-^           Table with alignment ​          ^^^ +^           Tabulka se zarovnáním ​          ^^^ 
-|         right|    ​center ​   |left          | +|         doprava|    ​na střed ​   |doleva ​         | 
-|left          ​| ​        right|    ​center ​   |+|doleva ​         ​| ​        doprava|    ​na střed ​   |
 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
  
-This is how it looks in the source:+A takhle vypadá zdroják:
  
-  ^           Table with alignment ​          ^^^ +  ^           Tabulka se zarovnáním ​          ^^^ 
-  |         right|    ​center ​   |left          | +  |         doprava|    ​na střed ​   |doleva ​         | 
-  |left          ​| ​        right|    ​center ​   |+  |doleva ​         ​| ​        doprava|    ​na střed ​   |
   | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |   | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
  
-Note: Vertical alignment is not supported. 
  
-===== No Formatting ===== 
  
-If you need to display text exactly like it is typed (without any formatting),​ enclose the area either with ''​%%<​nowiki>​%%''​ tags or even simpler, with double percent signs ''<​nowiki>​%%</​nowiki>''​. 
  
-<​nowiki>​ +===== Neparsované bloky =====
-This is some text which contains addresses like this: http://​www.splitbrain.org and **formatting**,​ but nothing is done with it. +
-</​nowiki>​ +
-The same is true for %%//​__this__ text// with a smiley ;-)%%. +
- +
-  <​nowiki>​ +
-  This is some text which contains addresses like this: http://​www.splitbrain.org and **formatting**,​ but nothing is done with it. +
-  </​nowiki>​ +
-  The same is true for %%//​__this__ text// with a smiley ;-)%%. +
- +
-===== Code Blocks ​===== +
- +
-You can include code blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags ''​%%<​code>​%%''​ or ''​%%<​file>​%%''​.+
  
-  This is text is indented by two spaces.+Do svých stránek můžete zahrnout i bloky, které nebudou interpretovány,​ když je odsadíte o alespoň dvě mezery (podobně jako v předchozích příkladech),​ nebo použitím tagů ''​code''​ či ''​file''​.
  
 <​code>​ <​code>​
-This is preformatted code all spaces are preservedlike              <-this+Toto je již naformátovaný text, kde jsou všechny mezery zachoványnapř. 
 +              <-takto
 </​code>​ </​code>​
  
 <​file>​ <​file>​
-This is pretty much the samebut you could use it to show that you quoted a file.+Tohle je skoro to saméjen to lze využít spíš, když chcete ukázat, že citujete nějaký soubor.
 </​file>​ </​file>​
  
-Those blocks were created by this source:+Aby parser kompletně ignorovat nějaký text (tj. vůbec jej neformátoval),​ uzavřete danou oblast do tagů ''​nowiki''​ nebo jednoduše do dvojitých procent ''<​nowiki>​%%</​nowiki>''​.
  
-    This is text is indented by two spaces.+<​nowiki>​ 
 +Toto je nějaký ​text obsahující URL jako: http://www.splitbrain.org a **formátování**,​ ale parser s ním vůbec nic neudělá. 
 +</​nowiki>​
  
-  <​code>​ +Podívejte se na zdrojový text této stránky, jak se neparsované bloky používají.
-  This is preformatted code all spaces are preserved: like              <-this +
-  </​code>​+
  
-  <​file>​ 
-  This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file. 
-  </​file>​ 
  
-==== Syntax Highlighting ​====+===== Zvýrazňování syntaxe =====
  
-[[wiki:DokuWiki]] ​can highlight sourcecodewhich makes it easier to readIt uses the [[http://​qbnz.com/​highlighter/​|GeSHi]] Generic Syntax Highlighter ​-- so any language supported by GeSHi is supportedThe syntax uses the same code and file blocks described in the previous section, but this time the name of the language syntax to be highlighted is included inside the tage.g. ''<​nowiki><​code ​java></​nowiki>''​ or ''<​nowiki><​file ​java></​nowiki>''​.+[[DokuWiki]] ​umí zvýrazňovat a obarvovat zdrojové kódyaby se daly lépe čístPoužívá přitom ​[[http://​qbnz.com/​highlighter/​|GeSHi]] Generic Syntax Highlighter. Díky tomu DokuWiki podporuje všechny jazyky, které umí zvýrazňovat ​GeSHi. ​Syntax je stejná jako v bloku kódu v minulé sekcijen se tentokrát dovnitř tagu vloží název jazykaNapř. ''<​nowiki><​code java></​nowiki>''​.
  
 <code java> <code java>
-/**+/** 
  * The HelloWorldApp class implements an application that  * The HelloWorldApp class implements an application that
  * simply displays "Hello World!"​ to the standard output.  * simply displays "Hello World!"​ to the standard output.
Řádek 404: Řádek 373:
 </​code>​ </​code>​
  
-The following language strings are currently recognized: //4cs, 6502acme, 6502kickass,​ 6502tasm, 68000devpac,​ abap, actionscript-french,​ actionscript, actionscript3, ada, algol68, apache, applescript,​ asm, asp, autoconf, autohotkey, autoit, avisynth, awk, bascomavr, bash, basic4gl, bf, bibtex, blitzbasic, bnf, boo, c, c_loadrunner,​ c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, chaiscriptcil, clojure, cmake, cobol, coffeescript, cpp, cpp-qt, csharp, css, cuesheet, d, dcs, delphi, diff, div, dos, dot, e, epc, ecmascript, eiffel, email, erlang, euphoria, f1, falcon, fo, fortran, freebasic, fsharp, gambas, genero, genie, gdb, glsl, gml, gnuplot, go, groovy, gettext, gwbasic, haskell, hicest, hq9plus, html, html5, icon, idl, ini, inno, intercal, io, j, java5, java, javascript, jquery, kixtart, klonec, klonecpp, latex, lb, lisp, llvm, locobasic, logtalk, lolcode, lotusformulas,​ lotusscript,​ lscript, lsl2, lua, m68k, magiksf, make, mapbasic, matlab, mirc, modula2, modula3, mmix, mpasm, mxml, mysql, newlisp, nsis, oberon2, objc, objeck, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, oracle11, oxygene, oz, pascal, pcre, perl, perl6, per, pf, php-brief, php, pike, pic16, pixelbender,​ pli, plsql, postgresql, povray, powerbuilder,​ powershell, proftpd, progress, prolog, properties, providex, purebasic, pycon, python, q, qbasic, rails, rebol, reg, robots, rpmspec, rsplus, ruby, sas, scala, scheme, scilab, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, systemverilog, tcl, teraterm, text, thinbasic, tsql, typoscript, unicon, uscript, vala, vbnet, vb, verilog, vhdl, vim, visualfoxpro, visualprolog,​ whitespace, winbatch, whois, xbasic, xml, xorg_conf, xpp, yaml, z80, zxbasic//+Následující názvy jazyků jsou aktuálně rozpoznávány: //​actionscript-french,​ actionscript,​ ada, apache, applescript,​ asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_macc, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief,​ ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro,​ winbatch, xml, xpp, z80//
  
-==== Downloadable Code Blocks ==== 
  
-When you use the ''​%%<​code>​%%''​ or ''​%%<​file>​%%''​ syntax as above, you might want to make the shown code available for download as well. You can do this by specifying a file name after language code like this: 
  
-<​code>​ +===== Agregace RSS/ATOM kanálů =====
-<file php myexample.php>​ +
-<?php echo "hello world!";​ ?> +
-</file> +
-</​code>​+
  
-<file php myexample.php> +[[DokuWiki]] je schopna integrovat data z externích XML kanálůPro jejich parsování se využívá [[http://​simplepie.org/​|SimplePie]]. Všechny formáty, kterým rozumí SimplePie, lze tudíž použít v DokuWiki. Jak bude výsledný výpis vypadat, můžete ovlivnit několika dalšími parametry (oddělenými mezerami):
-<?php echo "hello world!";​ ?> +
-</file>+
  
-If you don't want any highlighting but want a downloadable filespecify a dash (''​-''​) as the language code: ''​%%<​code - myfile.foo>%%''​.+^ Parametr ​ ^ Popis ^ 
 +| //​jakékoliv číslo// | maximální počet položekkteré se zobrazí, standardně 8 | 
 +| reverse ​   | obrácené pořadí ​zobrazí poslední položku v kanálu nejdřív | 
 +| author ​    | ukáže jména autorů | 
 +| date       | ukáže data položek | 
 +| description| ukáže popisy položekPokud je [[doku>config#​htmlok|HTML]] vynuto, všechny tagy se ořežou. | 
 +| //n//[dhm] | obnovovací perioda, kde d=dny, h=hodiny, m=minuty. (např. 12h = 12 hodin)|
  
 +Obnovovací perioda je standardně nastavena na 4 hodiny. Jakákoliv hodnota menší než 10 minut bude chápána jako právě 10 minut. [[DokuWiki]] se obecně snaží poskytnout cachovanou verzi stránky, což je očividně nevhodné, obsahuje-li stránka dynamický externí obsah. Tento parametr říká [[DokuWiki]],​ aby znovu zpracovala danou stránku, pokud od posledního zpracování uběhlo více času, než je //​obnovovací perioda//.
  
-===== Embedding HTML and PHP =====+**Příklad:​**
  
-You can embed raw HTML or PHP code into your documents by using the ''​%%<​html>%%''​ or ''​%%<​php>​%%''​ tags(Use uppercase tags if you need to enclose block level elements.)+  {{rss>http://​slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}
  
-HTML example:+{{rss>​http://​slashdot.org/​index.rss 5 author date 1h }} 
 + 
 + 
 + 
 +===== Vkládání ​HTML a PHP ===== 
 + 
 +Čistý HTML či PHP kód můžete do svých dokumentů začlenit pomocí tagů ''​html''​ resp. ''​php''​ takto:
  
 <​code>​ <​code>​
 <​html>​ <​html>​
-This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline ​HTML</span>+Toto je nějaké ​<font color="red" ​size="+1">​HTML</​font>
 </​html>​ </​html>​
-<​HTML>​ 
-<p style="​border:​2px dashed red;">​And this is some block HTML</​p>​ 
-</​HTML>​ 
 </​code>​ </​code>​
  
 <​html>​ <​html>​
-This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline ​HTML</span>+Toto je nějaké ​<font color="red" ​size="+1">​HTML</​font>
 </​html>​ </​html>​
-<​HTML>​ 
-<p style="​border:​2px dashed red;">​And this is some block HTML</​p>​ 
-</​HTML>​ 
- 
-PHP example: 
  
 <​code>​ <​code>​
 <php> <php>
-echo 'The PHP version: '+echo 'Logo generované pomocí ​PHP:';​ 
-echo phpversion()+echo '<img src="'​ . $_SERVER['​PHP_SELF'​] . '?​='​ . php_logo_guid() . '"​ alt="​PHP Logo !" />';
-echo ' (generated inline HTML)';+
 </​php>​ </​php>​
-<PHP> 
-echo '<​table class="​inline"><​tr><​td>​The same, but inside a block level element:</​td>';​ 
-echo '<​td>'​.phpversion().'</​td>';​ 
-echo '</​tr></​table>';​ 
-</​PHP>​ 
 </​code>​ </​code>​
  
 <php> <php>
-echo 'The PHP version: '+echo 'Logo generované pomocí ​PHP:';​ 
-echo phpversion()+echo '<img src="'​ . $_SERVER['​PHP_SELF'​] . '?​='​ . php_logo_guid() . '"​ alt="​PHP Logo !" />';
-echo ' (inline HTML)';+
 </​php>​ </​php>​
-<PHP> 
-echo '<​table class="​inline"><​tr><​td>​The same, but inside a block level element:</​td>';​ 
-echo '<​td>'​.phpversion().'</​td>';​ 
-echo '</​tr></​table>';​ 
-</​PHP>​ 
- 
-**Please Note**: HTML and PHP embedding is disabled by default in the configuration. If disabled, the code is displayed instead of executed. 
- 
-===== RSS/ATOM Feed Aggregation ===== 
-[[DokuWiki]] can integrate data from external XML feeds. For parsing the XML feeds, [[http://​simplepie.org/​|SimplePie]] is used. All formats understood by SimplePie can be used in DokuWiki as well. You can influence the rendering by multiple additional space separated parameters: 
- 
-^ Parameter ​ ^ Description ^ 
-| any number | will be used as maximum number items to show, defaults to 8 | 
-| reverse ​   | display the last items in the feed first | 
-| author ​    | show item authors names | 
-| date       | show item dates | 
-| description| show the item description. If [[doku>​config:​htmlok|HTML]] is disabled all tags will be stripped | 
-| //n//[dhm] | refresh period, where d=days, h=hours, m=minutes. (e.g. 12h = 12 hours). | 
- 
-The refresh period defaults to 4 hours. Any value below 10 minutes will be treated as 10 minutes. [[wiki:​DokuWiki]] will generally try to supply a cached version of a page, obviously this is inappropriate when the page contains dynamic external content. The parameter tells [[wiki:​DokuWiki]] to re-render the page if it is more than //refresh period// since the page was last rendered. 
- 
-**Example:​** 
- 
-  {{rss>​http://​slashdot.org/​index.rss 5 author date 1h }} 
- 
-{{rss>​http://​slashdot.org/​index.rss 5 author date 1h }} 
- 
- 
-===== Control Macros ===== 
  
-Some syntax influences how DokuWiki renders ​page without creating any output it selfThe following control macros are availble:+**Poznámka**:​ Vkládání HTML PHP je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud je právě vypnuto, HTML či PHP kód se místo vykonání zobrazí jako obyčejný text.
  
-^ Macro           ^ Description | 
-| %%~~NOTOC~~%% ​  | If this macro is found on the page, no table of contents will be created | 
-| %%~~NOCACHE~~%% | DokuWiki caches all output by default. Sometimes this might not be wanted (eg. when the %%<​php>​%% syntax above is used), adding this macro will force DokuWiki to rerender a page on every call | 
  
-===== Syntax Plugins ​=====+===== Syntaktické pluginy ​=====
  
-DokuWiki's syntax can be extended by [[doku>​plugins|Plugins]]. How the installed plugins are used is described on their appropriate description pagesThe following syntax plugins are available in this particular ​DokuWiki ​installation:+Syntaxi ​DokuWiki ​lze rozšířit pomocí ​[[doku>​plugins|pluginů]]. Jak se nainstalované pluginy používají,​ je popsáno na příslušné stránce o každém pluginuNásledující syntaktické pluginy jsou k dispozici v této konkrétní instalaci ​DokuWiki:
  
 ~~INFO:​syntaxplugins~~ ~~INFO:​syntaxplugins~~
  
wiki/syntax.1414577437.txt.gz · Poslední úprava: 2014/11/04 22:46 (upraveno mimo DokuWiki)